1. Прийнятий

  66 голосувань 95% Присутність

 2. Прийнятий

  60 голосувань 95% Присутність

 3. Прийнятий

  66 голосувань 96% Присутність

 4. Прийнятий

  67 голосувань 95% Присутність

 5. Не прийнятий

  129 голосувань 95% Присутність

 6. Прийнятий

  86 голосувань 95% Присутність

 7. Прийнятий

  68 голосувань 93% Присутність

 8. Прийнятий

  103 голосування 92% Присутність

 9. Прийнятий

  49 голосувань 86% Присутність

 10. оновлено пн., 11 лист. 2019, 17:53:00 +0200

  Прийнятий

  44 голосування 86% Присутність

 11. оновлено пн., 11 лист. 2019, 17:45:32 +0200

  Прийнятий

  53 голосування 89% Присутність

 12. Прийнятий

  59 голосувань 89% Присутність

 13. оновлено сб., 19 жовт. 2019, 18:16:54 +0300

  Прийнятий

  41 голосування 88% Присутність

 14. Прийнятий

  51 голосування 90% Присутність

 15. оновлено вт., 12 лист. 2019, 12:06:09 +0200

  Прийнятий

  58 голосувань 90% Присутність

 16. Прийнятий

  62 голосування 91% Присутність

 17. Прийнятий

  59 голосувань 91% Присутність

 18. Прийнятий

  65 голосувань 91% Присутність

 19. Прийнятий

  56 голосувань 92% Присутність

 20. Не прийнятий

  73 голосування 91% Присутність

 21. Прийнятий

  50 голосувань 92% Присутність

 22. Прийнятий

  60 голосувань 92% Присутність

 23. Не прийнятий

  90 голосувань 92% Присутність

 24. Прийнятий

  64 голосування 92% Присутність

 25. Прийнятий

  45 голосувань 93% Присутність

 26. Прийнятий

  49 голосувань 93% Присутність

 27. Прийнятий

  74 голосування 89% Присутність

 28. Не прийнятий

  65 голосувань 87% Присутність

 29. оновлено пт., 20 вер. 2019, 15:12:12 +0300

  Прийнятий

  61 голосування 86% Присутність

 30. Прийнятий

  65 голосувань 80% Присутність

 31. Прийнятий

  43 голосування 91% Присутність

 32. Прийнятий

  74 голосування 91% Присутність

 33. Прийнятий

  67 голосувань 93% Присутність

 34. Прийнятий

  41 голосування 93% Присутність

 35. Прийнятий

  40 голосувань 93% Присутність

 36. Прийнятий

  60 голосувань 93% Присутність

 37. Прийнятий

  54 голосування 92% Присутність

 38. оновлено пт., 20 вер. 2019, 15:20:15 +0300

  Прийнятий

  61 голосування 95% Присутність

 39. Прийнятий

  66 голосувань 95% Присутність

 40. Прийнятий

  53 голосування 95% Присутність

 41. Прийнятий

  34 голосування 94% Присутність

 42. Прийнятий

  38 голосувань 95% Присутність

 43. Прийнятий

  59 голосувань 95% Присутність

 44. Прийнятий

  64 голосування 94% Присутність

 45. Прийнятий

  56 голосувань 94% Присутність

 46. Прийнятий

  38 голосувань 94% Присутність

 47. оновлено пн., 16 вер. 2019, 19:18:19 +0300

  Прийнятий

  60 голосувань 94% Присутність

 48. оновлено пн., 16 вер. 2019, 19:17:55 +0300

  Прийнятий

  68 голосувань 94% Присутність

 49. Прийнятий

  61 голосування 95% Присутність

 50. оновлено вт., 22 жовт. 2019, 12:48:08 +0300

  Прийнятий

  46 голосувань 95% Присутність

 51. оновлено вт., 22 жовт. 2019, 12:43:42 +0300

  Прийнятий

  48 голосувань 95% Присутність

 52. Прийнятий

  67 голосувань 94% Присутність

 53. Прийнятий

  60 голосувань 95% Присутність

 54. Прийнятий

  32 голосування 95% Присутність

 55. Прийнятий

  54 голосування 95% Присутність

 56. Прийнятий

  53 голосування 94% Присутність

 57. Прийнятий

  59 голосувань 94% Присутність

 58. Прийнятий

  59 голосувань 94% Присутність

 59. Прийнятий

  53 голосування 86% Присутність

 60. Прийнятий

  51 голосування 85% Присутність

 61. Прийнятий

  52 голосування 85% Присутність

 62. Прийнятий

  58 голосувань 85% Присутність

 63. Прийнятий

  53 голосування 85% Присутність

 64. Прийнятий

  55 голосувань 85% Присутність

 65. Прийнятий

  52 голосування 85% Присутність

 66. Прийнятий

  31 голосування 86% Присутність

 67. Прийнятий

  23 голосування 85% Присутність

 68. Прийнятий

  39 голосувань 91% Присутність

 69. Прийнятий

  40 голосувань 91% Присутність

 70. Прийнятий

  44 голосування 91% Присутність

 71. оновлено пн., 16 вер. 2019, 17:09:52 +0300

  Прийнятий

  64 голосування 94% Присутність

 72. оновлено пн., 16 вер. 2019, 17:10:23 +0300

  Прийнятий

  53 голосування 94% Присутність

 73. Прийнятий

  52 голосування 94% Присутність

 74. Прийнятий

  60 голосувань 94% Присутність

 75. Прийнятий

  74 голосування 94% Присутність

 76. Прийнятий

  68 голосувань 93% Присутність

 77. Прийнятий

  77 голосувань 93% Присутність

 78. Прийнятий

  64 голосування 94% Присутність

 79. Прийнятий

  50 голосувань 91% Присутність

 80. Прийнятий

  65 голосувань 91% Присутність

 81. Прийнятий

  66 голосувань 90% Присутність

 82. Прийнятий

  78 голосувань 85% Присутність

 83. Прийнятий

  51 голосування 91% Присутність

 84. Прийнятий

  59 голосувань 91% Присутність

 85. Прийнятий

  64 голосування 92% Присутність

 86. Прийнятий

  79 голосувань 92% Присутність

 87. Прийнятий

  77 голосувань 92% Присутність

 88. Прийнятий

  73 голосування 94% Присутність

 89. Прийнятий

  69 голосувань 94% Присутність

 90. Прийнятий

  63 голосування 94% Присутність

 91. Прийнятий

  72 голосування 93% Присутність

 92. Прийнятий

  63 голосування 93% Присутність

 93. Прийнятий

  64 голосування 93% Присутність

 94. Прийнятий

  65 голосувань 93% Присутність

 95. Прийнятий

  66 голосувань 93% Присутність

 96. Прийнятий

  58 голосувань 93% Присутність

 97. Прийнятий

  67 голосувань 92% Присутність

 98. Прийнятий

  67 голосувань 90% Присутність

 99. Прийнятий

  60 голосувань 94% Присутність

 100. Прийнятий

  71 голосування 93% Присутність