1. Прийнятий

  78 голосувань 77% Присутність

 2. Прийнятий

  85 голосувань 76% Присутність

 3. Не прийнятий

  92 голосування 76% Присутність

 4. Прийнятий

  92 голосування 76% Присутність

 5. Прийнятий

  69 голосувань 76% Присутність

 6. Прийнятий

  76 голосувань 77% Присутність

 7. Не прийнятий

  82 голосування 78% Присутність

 8. Не прийнятий

  104 голосування 78% Присутність

 9. Не прийнятий

  159 голосувань 77% Присутність

 10. Прийнятий

  109 голосувань 76% Присутність

 11. Не прийнятий

  113 голосувань 76% Присутність

 12. Не прийнятий

  130 голосувань 76% Присутність

 13. Не прийнятий

  108 голосувань 76% Присутність

 14. Прийнятий

  45 голосувань 75% Присутність

 15. Прийнятий

  87 голосувань 78% Присутність

 16. Не прийнятий

  72 голосування 76% Присутність

 17. Не прийнятий

  69 голосувань 74% Присутність

 18. Не прийнятий

  69 голосувань 74% Присутність

 19. Прийнятий

  63 голосування 77% Присутність

 20. Прийнятий

  64 голосування 77% Присутність

 21. Прийнятий

  71 голосування 79% Присутність

 22. Не прийнятий

  69 голосувань 78% Присутність

 23. Не прийнятий

  48 голосувань 78% Присутність

 24. Не прийнятий

  73 голосування 78% Присутність

 25. оновлено нд., 20 бер. 2016, 00:49:46 +0200

  Не прийнятий

  75 голосувань 79% Присутність

 26. оновлено нд., 20 бер. 2016, 00:50:04 +0200

  Не прийнятий

  81 голосування 78% Присутність

 27. Прийнятий

  70 голосувань 78% Присутність

 28. Не прийнятий

  81 голосування 78% Присутність

 29. Не прийнятий

  57 голосувань 78% Присутність

 30. оновлено нд., 20 бер. 2016, 00:48:39 +0200

  Не прийнятий

  87 голосувань 78% Присутність

 31. оновлено нд., 20 бер. 2016, 00:40:31 +0200

  Не прийнятий

  86 голосувань 78% Присутність

 32. Не прийнятий

  95 голосувань 77% Присутність

 33. Не прийнятий

  105 голосувань 78% Присутність

 34. Прийнятий

  77 голосувань 80% Присутність

 35. Прийнятий

  64 голосування 80% Присутність

 36. Не прийнятий

  73 голосування 79% Присутність

 37. Прийнятий

  51 голосування 79% Присутність

 38. Не прийнятий

  142 голосування 79% Присутність

 39. Прийнятий

  62 голосування 79% Присутність

 40. Не прийнятий

  137 голосувань 78% Присутність

 41. Прийнятий

  65 голосувань 80% Присутність

 42. Прийнятий

  79 голосувань 79% Присутність

 43. Не прийнятий

  134 голосування 78% Присутність

 44. Не прийнятий

  67 голосувань 77% Присутність

 45. Не прийнятий

  142 голосування 77% Присутність

 46. Не прийнятий

  136 голосувань 77% Присутність

 47. Не прийнятий

  148 голосувань 77% Присутність

 48. Не прийнятий

  145 голосувань 77% Присутність

 49. Не прийнятий

  161 голосування 77% Присутність

 50. Не прийнятий

  56 голосувань 79% Присутність

 51. Не прийнятий

  79 голосувань 79% Присутність

 52. Не прийнятий

  84 голосування 79% Присутність

 53. Не прийнятий

  84 голосування 79% Присутність

 54. Не прийнятий

  77 голосувань 79% Присутність

 55. Прийнятий

  28 голосувань 68% Присутність

 56. Прийнятий

  29 голосувань 68% Присутність

 57. Не прийнятий

  32 голосування 67% Присутність

 58. Не прийнятий

  30 голосувань 68% Присутність

 59. Прийнятий

  28 голосувань 67% Присутність

 60. Не прийнятий

  32 голосування 68% Присутність

 61. Прийнятий

  26 голосувань 68% Присутність

 62. Не прийнятий

  32 голосування 68% Присутність

 63. Не прийнятий

  33 голосування 68% Присутність

 64. Не прийнятий

  37 голосувань 69% Присутність

 65. Не прийнятий

  47 голосувань 69% Присутність

 66. Не прийнятий

  43 голосування 69% Присутність

 67. Не прийнятий

  55 голосувань 70% Присутність

 68. Не прийнятий

  68 голосувань 70% Присутність

 69. Прийнятий

  37 голосувань 72% Присутність

 70. Прийнятий

  39 голосувань 72% Присутність

 71. Прийнятий

  48 голосувань 73% Присутність

 72. Прийнятий

  44 голосування 73% Присутність

 73. Прийнятий

  42 голосування 74% Присутність

 74. Прийнятий

  61 голосування 75% Присутність

 75. Прийнятий

  51 голосування 74% Присутність

 76. Прийнятий

  59 голосувань 75% Присутність

 77. Не прийнятий

  65 голосувань 74% Присутність

 78. Не прийнятий

  66 голосувань 75% Присутність

 79. Прийнятий

  65 голосувань 74% Присутність

 80. Прийнятий

  56 голосувань 76% Присутність

 81. Прийнятий

  64 голосування 76% Присутність

 82. Прийнятий

  62 голосування 76% Присутність

 83. Не прийнятий

  71 голосування 76% Присутність

 84. Не прийнятий

  80 голосувань 75% Присутність

 85. Не прийнятий

  75 голосувань 75% Присутність

 86. оновлено ср., 27 січ. 2016, 17:53:32 +0200

  Прийнятий

  58 голосувань 78% Присутність

 87. оновлено ср., 27 січ. 2016, 17:53:52 +0200

  Не прийнятий

  69 голосувань 77% Присутність

 88. оновлено ср., 27 січ. 2016, 17:53:57 +0200

  Не прийнятий

  68 голосувань 77% Присутність

 89. оновлено ср., 27 січ. 2016, 17:54:03 +0200

  Не прийнятий

  85 голосувань 77% Присутність

 90. оновлено ср., 27 січ. 2016, 17:54:10 +0200

  Не прийнятий

  64 голосування 76% Присутність

 91. Не прийнятий

  149 голосувань 75% Присутність

 92. оновлено ср., 27 січ. 2016, 17:52:10 +0200

  Прийнятий

  57 голосувань 76% Присутність

 93. Прийнятий

  71 голосування 78% Присутність

 94. Не прийнятий

  136 голосувань 77% Присутність

 95. Не прийнятий

  128 голосувань 77% Присутність

 96. Не прийнятий

  137 голосувань 78% Присутність

 97. Не прийнятий

  125 голосувань 77% Присутність

 98. Не прийнятий

  95 голосувань 77% Присутність

 99. Не прийнятий

  96 голосувань 78% Присутність

 100. Не прийнятий

  57 голосувань 64% Присутність